Good Read

Flat Nalli GF jothe

ನಮ್ಮಸಂಬಂಧದಮೊದಲವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಸಮಯದಲ್ಲಿಈಘಟನೆನನ್ನಮಾಜಿಮತ್ತುನನ್ನನಡುವೆಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಅದುನಿಖರವಾಗಿ2 ವರ್ಷಗಳಹಿಂದೆಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಮ್ಮಸಂಬಂಧದಸಮಯದಲ್ಲಿಇದುಭೀಕರವಾದಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂನಮಸ್ಕಾರಇದುದಕ್ಷಿಣದಕೆಳಗೆಕೆಲಸಮಾಡುತ್ತಿರುವಮಂಗಳೂರಿನರಾಜ್. ಸರಾಸರಿಸ್ನಾಯುಹುಡುಗನೊಂದಿಗೆಸುಮಾರು6 ಅಡಿಗಳಷ್ಟುಇರುತ್ತೇನೆಮತ್ತುಅನೇಕಹುಡುಗಿಯರುಸರಾಸರಿಗಿಂತಹೆಚ್ಚುಕಾಣುವವ್ಯಕ್ತಿಎಂದುಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗಕಥೆಗೆಬರುತ್ತಿರುವಾಗ, ನಮ್ಮಸಂಬಂಧಗಳಮೊದಲವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಈಘಟನೆನನ್ನಮಾಜಿಮತ್ತುನನ್ನನಡುವೆಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನನ್ನಮಾಜಿ5ft4inches ಹೊಂದಿರುವಸುಂದರವಾದದ್ದುಮತ್ತುಅವಳಅಂಕಿಅಂಶಗಳು34-32-34 ಆಗಿದ್ದುಅದುಪುರುಷರುಅವಳನ್ನುತುಂಬಾಕಠಿಣವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದುನಮ್ಮಮೊದಲವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾದ್ದರಿಂದನಾವುಕಾಲೇಜನ್ನುಬಂಕ್ಮಾಡುವಮೂಲಕಆಚರಿಸಲುಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತುದಿನಬಂದಿತು, ನಾವುಚಲನಚಿತ್ರವೊಂದಕ್ಕೆಹೋದೆವು, lunch ಟಮಾಡಿದೆವುಮತ್ತುಆಚರಿಸಲುಕೇಕ್ಖರೀದಿಸಿದೆವು. ಯಾರೂಇಲ್ಲದಕಾರಣನಾವುಅವಳಫ್ಲ್ಯಾಟ್‌ಗೆಹೋಗಲುಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆಆದ್ದರಿಂದನಮ್ಮಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನುಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರನಾವು1 ರಹೊತ್ತಿಗೆಅವಳಫ್ಲಾಟ್‌ಗೆಹೋದೆವು. ನಂತರನಾವುಕೇಕ್ಕತ್ತರಿಸಿದೆವು, ಮೊದಲುನಾನುಅವಳಿಗೆಒಂದುತುಂಡುಕೊಟ್ಟೆ, ಅದುಅವಳಸರದಿ. ನಂತರನಾನುಕೆನೆಯಒಂದುಭಾಗವನ್ನುತೆಗೆದುಕೊಂಡುಅವಳಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿಇಟ್ಟುಕೊಂಡುಅದನ್ನುಮುದ್ದಿಸಿನೆಕ್ಕಿದೆ. ನಾನುಮಾಡಿದನಡೆಯಿಂದಅವಳುಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಳು, ನಂತರಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆಅವಳುಒಂದುದೊಡ್ಡಸ್ಮೈಲ್ಹೊಂದಿದ್ದಳುಮತ್ತುನನ್ನಮುಖದಮೇಲೆಕೆನೆಹಚ್ಚಿಅದನ್ನುನೆಕ್ಕಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳುಮತ್ತುಅಂತಿಮವಾಗಿ, ನಾವುಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರುನಮ್ಮಕಣ್ಣಿಗೆನೋಡಿದೆವು, ಅದುನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಪ್ರೀತಿಮತ್ತುನಿಧಾನವಾಗಿಪರಸ್ಪರಹೊಗೆಯಾಡಿಸಿದರು. ನಾವುಪರಸ್ಪರತುಟಿಗಳನ್ನುಕೆಳಕ್ಕೆಮತ್ತುಮೇಲಕ್ಕೆನಿಧಾನವಾಗಿತಿನ್ನುತ್ತೇವೆಮತ್ತುಪರಸ್ಪರರನಡುವೆನಾಲಿಗೆಯಹೋರಾಟವನ್ನುಆಡುತ್ತೇವೆ. ಆಸಮಯದಲ್ಲಿನಾನುಅವಳನಾಲಿಗೆಮತ್ತುಕೆನೆಲಾಲಾರಸವನ್ನುಹೀರಿಕೊಂಡೆ. ಅವಳುಅದೇರೀತಿಮಾಡಿದಳು. ನಂತರನಾನುಅವಳಮೇಲ್ಭಾಗಗಳನ್ನುತೆಗೆದುಹಾಕಿಮತ್ತುಅವಳಕತ್ತಿನಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿಕ್ರೀಮ್ಅನ್ನುಅನ್ವಯಿಸಿದೆ, ನಂತರಅದನ್ನುಅವಳಕುತ್ತಿಗೆಗೆನೆಕ್ಕಿದೆ, ಅದುಅವಳನ್ನುಹೆಚ್ಚುಆನ್ಮಾಡಿತು. ನಂತರನಾನುಅವಳಸ್ತನಬಂಧವನ್ನುತೆಗೆದುಹುರುಳಿಚೀಲದಮೇಲೆತಳ್ಳಿದೆ. ಈಗನಾನುಅವಳಸುಂದರವಾದಕಲ್ಲಂಗಡಿಗಳಮೇಲೆಕ್ರೀಮ್ಅನ್ನುಅನ್ವಯಿಸಿದೆಮತ್ತುಒಂದನ್ನುಒತ್ತುವಮೂಲಕನಾನುಇನ್ನೊಂದನ್ನುಹೀರಿಕೊಂಡೆ. ನಂತರನಾನುಅವಳಹೊಕ್ಕುಳಕ್ಕೆತೆರಳಿಅವಳನ್ನುನೆಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಅದುದೇಹದಾದ್ಯಂತಕೆನೆಮತ್ತುಲಾಲಾರಸವಾಗಿತ್ತು. ನಂತರನಾನುಅವಳಜೀನ್ಸ್ಮತ್ತುಪ್ಯಾಂಟಿಗಳನ್ನುಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿತೆಗೆದುಹಾಕಿದೆ. ನಂತರನಾನುಅವಳಕಾಲುಮತ್ತುತೊಡೆಯಿಂದಮುತ್ತುಮತ್ತುನೆಕ್ಕಿದೆ. ಅವಳತೊಡೆಗಳುತುಂಬಾಮೃದುವಾಗಿದ್ದುಅದನ್ನುನೆಕ್ಕುವುದುಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ನಂತರನಾನುಅವಳಪುಸಿಬಳಿಸಾಗಿಅವಳದೇಹದಲ್ಲಿನಡುಕವನ್ನುಒದಗಿಸುವಅವಳಪುಸ್ಸಿಗೆಮುತ್ತಿಟ್ಟೆ. ನಂತರಅವಳಪುಸ್ಸಿಗೆಒಂದುಬೆರಳನ್ನುಸೇರಿಸಿಮತ್ತುಬೆರಳುಅವಳಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ರಿಮ್ಮಾಡಿದಪುಸ್ಸಿಗೆಮುತ್ತಿಡುವಮೂಲಕಅವಳನ್ನುಫಕ್ಮಾಡಿದೆ. ನಂತರನಾನುಅವಳಪುಸಿಯಲ್ಲಿಇನ್ನೂಕೆಲವುಕೆನೆಹಚ್ಚಿಅವಳಪುಸಿಯನ್ನುನೆಕ್ಕಿದೆಮತ್ತುನಾಲಿಗೆಅವಳನ್ನುಫಕ್ಮಾಡಿದೆ. ಕೆಲವುನಿಮಿಷಗಳನಂತರಅವಳುಕಂಪಿಸಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುಕಮ್ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆಂದುನಾನುಅರಿತುಕೊಂಡೆ, ಹಾಗಾಗಿನಾನುಅವಳಪುಸಿಯನ್ನುಬೆರಳುಮಾಡಿತುಂಬಾವೇಗವಾಗಿನೆಕ್ಕಿದೆಮತ್ತುಅವಳುನನ್ನಮುಖಮತ್ತುಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಅವಳಕಮ್ನಭಾರವನ್ನುಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದಳು. ನಂತರಅವಳುತುಂಟತನದಸ್ಮೈಲ್ಹೊತ್ತುನನ್ನಮೇಲೆಬಂದುನಾನುಯಾವುದೇಕಾರಣಕ್ಕೂಬಿಡುವುದಿಲ್ಲಎಂದುಹೇಳಿನನ್ನಟೀಶರ್ಟ್ತೆಗೆದಳು. ನಾನುಎಲ್ಲಿಯೂಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲಮತ್ತುನಾನುಸಿದ್ಧಮಗುಎಂದುಉತ್ತರಿಸಿದೆ. ಅವಳುನನ್ನಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನುತೀವ್ರವಾಗಿನೆಕ್ಕಿದಳುಮತ್ತುಅವಳುನನ್ನಕಿವಿಯನ್ನುತುಂಬಾಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಅವಳುನನ್ನಕಿವಿಗಳಿಗೆಮುತ್ತಿಕ್ಕಿಅದನ್ನುಕಚ್ಚಿದಳು, ಅದುನನ್ನನ್ನುಹೆಚ್ಚುಆನ್ಮಾಡಲುಕಾರಣವಾಯಿತು. ನಾನುನಿಯಮಿತವಾಗಿನನ್ನಎದೆಯನ್ನುಟ್ರಿಮ್ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಿಂದಅದುಅವಳಿಗೆಸುಲಭಮತ್ತುಅವಳುಅದನ್ನುಚೆನ್ನಾಗಿಚುಂಬಿಸುತ್ತಾಳೆಮತ್ತುನೆಕ್ಕಿದಳು. ಆದರೆಅವಳುನನ್ನಕುತ್ತಿಗೆಮತ್ತುಕಿವಿಗಳಲ್ಲಿಹೆಚ್ಚುಇದ್ದಳು, ಅದುಕೆಲವುಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿನನ್ನನ್ನುನಡುಗುವಂತೆಮಾಡಿತು. ನಂತರಅವಳುನನ್ನಜೀನ್ಸ್ಮತ್ತುಬಾಕ್ಸರ್ಅನ್ನುತೆಗೆದುಹಾಕಿನನ್ನಹೆಚ್ಚುನಿರ್ಮಿಸಿದಉಪಕರಣದಮೇಲೆಸ್ವಲ್ಪಕೆನೆತೆಗೆದಳುಮತ್ತುಅದನ್ನುಹೀರಿಕೊಂಡಳುಅವಳುನನ್ನಚೆಂಡುಗಳಿಗೆಕಚ್ಚಿದಳು, ಅದುಸ್ವಲ್ಪನೋವುಂಟುಮಾಡಿತುಆದರೆಮತ್ತೆನನ್ನನ್ನುತಿರುಗಿಸಿತುನಂತರಅವಳುನನ್ನಉಪಕರಣವನ್ನುನೆಕ್ಕಿದಳುಮತ್ತುತೀವ್ರವಾಗಿಹೀರಲುಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಳು, … Continue reading Flat Nalli GF jothe read more

Read More
Good Read

प्यासी सरकारी अधिकारी भाभी

कैस हो मात्र रस तपाकति रसेली चुट्विल्यो अर लुंडवालो? मुख्य प्राथमिकी हग हापकी खिदमत में। मेन हु योगु मेन डेखने में हैंडसम सेक्सी और मस्त और फ्लर्ट टाइप का जवान लाडका हू। मुजे परिपक्व महिलाएं बाहुत पसंद है खस्कर आंटी भाभी थोडी स्वस्थ वली परिपक्व औरते बहोत मस्त लगती है। मस्त हरि भेरी मौसी और … Continue reading प्यासी सरकारी अधिकारी भाभी read more

Read More
Good Read

The Inheritance update

After I had married Elizabeth and our baby Girl Jane was born, we’re still living in our double apartment with Alice sharing the same bed. Alice is Jane’s Godmother and is really happy and Elizabeth has stopped teaching and we’re are starting to try …

Read More
Good Read

The Return Home Update

In the year since my last story Hanna married me in December, Rose has had a baby boy we called Richard Wayne after our Grandfather and Father. Hanna is due next month and is having a girl, Rose sleeps with us every night and I still do Lois every no…

Read More
Good Read

Travelling with my Mother Update

David again last I went with my mother Cheryl to visit my Grandfather and after we hire a car and took in the sites of the country on our way home. We stayed at a small motel and starting having sex together and still continue having regular sex toda…

Read More
Good Read

School Reunion

I’m Trevor 35 single own business, I went to my old school reunion. Don’t know why I went, I hadn’t had a great time at the school and was the butt of a lot of so-called pranks. You could call me a nerd or other things similar, but most were cruel, t…

Read More
Good Read

My first gang bang

Feel like getting fucked up. The text read.

I thought about it before answered.
I wasn’t really in the mood.
I had some serious plans of staying in tonight and wearing my little bald snatch out with my new vibrator and maybe seeing how much of my…

Read More
Good Read

గుద్ద రుచి తెలిసిన వేళ

అవి నా B.tech చదువుతున్న రోజులు. ఏంటో నాకు చిన్నప్పుడు నుంచి సెక్స్ పిచ్చి. ఇప్పడివరకి ఎన్ని సార్లు కొట్టు కున్నానో నాకే తెలీదు. ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి ఇంజనీరింగ్ వరకు చూసిన ప్రతి ఆడాద్దన్ని నా ఊహల్లో నాకు ఇష్టం వచ్చిన భంగిమల్లో దేంగా. అయినా నా కోరికలు పెరిగాయి కానీ తగ్గలేదు. మా ఇంటి పక్కన ఉన్న ఆడ వాళ్ళ అందాలని దొంగచాటుగా ఎన్ని సార్లు చూసానో నాకే తెల్సు. వారు స్నానం చేస్తూ … Continue reading గుద్ద రుచి తెలిసిన వేళ read more

Read More
Good Read

One by Two.

Hey readers, This is my story about how I fucked my not 1, but 2 my hot favorite bhabhi’s (brother’s wives). My name is Girish. I’m 25 years old working as software engineer in a reputed I.T. tech company in Hyderabad. The company had declared to open it’s other branch in Indore and they wanted … Continue reading One by Two. read more

Read More
Good Read

Breakup to better Life

I’m Harry 34 divorced 2 children 8 and 6 now living with ex wife Gale 31, we divorced 2 years ago and she has since married her partner Marie 37. I get to see the children regularly and have them half the holidays. I didn’t contest the divorce and we…

Read More
Good Read

அவரு குத்த நான் கத்த

இது என் முதல் கதை என்பதால் ஏதேனும் மாற்றம் தப்பு இருந்தால் கமெண்ட்டில் டைப் செய்யவும் என் பெயர் hemanth வயது27 b.e சிவில் இன்ஜினியரிங் படித்து உள்ளேன் படித்து முடித்துவிட்டு வீட்டில் சும்மா தான் இருக்கேன் எங்களுக்கு சொந்தமாக construction நிறுவனம் உள்ளது. வேலைக்குப் போகணும் என அவசியமில்லை அளவுக்கு மீறினால் வருமானம் எனக்கு தனி வீடு உள்ளது நான் ஆறடி உயரம் உடல் எடை 90 கிலோ, நல்ல உடல் வாகு ஜிம்முக்கு சென்று … Continue reading அவரு குத்த நான் கத்த read more

Read More
Good Read

கிராமத்து தேவதை!

Author: Sarathi. ஹலோ பிரண்ட்ஸ், நான் சுந்தர்(38). கோயமுத்தூரில் லேத் ஒர்க் ஷாப் நடத்தி வருகிறேன். எனக்கு மாமாவோட பெண்ணை திருமணம் செய்து வைத்தார்கள். அத்தை மாமாவுக்கு வேறு வாரிசுகள் இல்லாததால், அவர்கள் செய்து வந்த லேத் ஒர்க் தொழிலை இப்போ நான்தான் நடத்தி வருகிறேன். என்னோட வாலிப வயதில் ஏற்பட்ட கில்மா அனுபவத்தை உங்களுக்கு சொல்லவே இதை எழுதுகிறேன். அப்போது எனக்கு 15வயதிருக்கும், பத்தாம் வகுப்பு படித்துக் கொண்டு இருந்தேன். என்னுடன் படித்தவர்களில் மிக நெருங்கிய … Continue reading கிராமத்து தேவதை! read more

Read More
Good Read

Oh daddy

This story is true and is set in the time frame of the real early 1980’s. My wife and I met when I was in the Navy when home on leave, she at the time was only 14 and I just turned 18, although she didnt look 14 she definatly caught my eye. We was in…

Read More
Good Read

Alone

I’m Donald 41 single good career no family of my own. I decided I want to have a least one child and had tried dating websites. No luck, so I put an advertisement online. Stating I wanted a woman to have a child for me and I would paid all costs and …

Read More
Good Read

Nancy and Katie

Hi readers, I am Nancy and this is real story. Katie’s dream, in which she had sex with me. I don’t know why she had this dream, because we constantly fuck each other. The cool thing is, she really DID have sex with me while asleep and dreaming?…

Read More
Good Read

My Sister Marilyn

Marilyn then 23 was very shy and kept to herself, raised by our great aunt Caroline as our mother died in child birth. Our father Robert could handle raising her and me, I’m Andrew 26 at the time of our reunion. I grew up doing just about anything I …

Read More
Good Read

சொக்குபொடி மீனாட்சி!

Author: Sarathi. வணக்கம் நண்பர்களே, என்னோட கிளுகிளு அனுபவம் பற்றி இங்கே எழுதுகிறேன். என் பெயர் ராஜ சேகர் (26). எல்லோரும் சுறுக்கமாக ராஜான்னு அழைப்பார்கள். எனக்கு கல்யாணம் முடிந்து ஒரு குழந்தை உள்ளது. மனைவி பெயர் மரகதம்(24). எனக்கு அம்மா உண்டு, அப்பா இறைவனடி சேர்ந்துவிட்டார். அம்மா அவர்களுக்கு சொந்தமான தனி வீட்டில் இருக்கிறார்கள். எனக்கு வங்கி வட்டி பணம் வருவதால், காற்றாலை வேலையை விட்டுவிட்டு, சும்மாதான் வீட்டில் இருக்கிறேன். பொழுது போக, மனைவி மரகதத்தை … Continue reading சொக்குபொடி மீனாட்சி! read more

Read More
Good Read

Nanu matthu nanna muddina auntydiru – 4

Namaste snehitare nanu nimma Sanju matthe bandiddene, ee bhaagada kathe heloku munche ondu sanna manavarike, nanu yavagalu kathegalannu bareyalu aaguvudilla, adakkagi ellaru nanage sahakarisabekagide…. yekendare kelavobbaru tumba heenaayavagi comment bareyutthiddare, dayavittu nanna paristhithigalannu artha maadikkollabekagi vinanthi. Innu yaru nanna hindina bhaagavannu odhillavo aa bhaagavannu odhi nantara ee bhaagavanni odhabekaagi kelikollutthene, hage nimma abhiprayagalannu thilisiri. Eega … Continue reading Nanu matthu nanna muddina auntydiru – 4 read more

Read More
Good Read

My first taste!

My girlfriend came over to comfort me when I went through a messy break-up with my boyfriend, and after a few drinks we started to play truth or dare. I chose truth and she asked if I wanted to kiss her. I told her yes, I was curious to see what it w…

Read More
Good Read

The first time we Swapped part 8

We got a phone call of Tony the film director asking me if I was interested in making an adult movie. I can’t act I said so that was a silly idea. Where you acting in the club the other night he asked? No I was enjoying myself I said. We the film o…

Read More
Good Read

AbC – Chapter 2: Wilted Rose

My Name is Rose, when I was born I didn’t have a father. A couple of years after I was born my Mother Re-Married a man named Richard. He was very Nice to me, all my years I thought when I was growing up, he was my Real Father. I didn’t have any sibli…

Read More
Good Read

அம்மாவின் அந்தரங்கம் 1

Hi friends pls support my story. story ku polama intha kathai la en ammavum watercan poduravan othathu. Watercan poduravan enga ammava potathu pathi Sola poran intha story mundai introduction enga Amma Peru Devi Ava age 42 enga appa peru Raju age 48 en Peru Balu en age 18 enaku Oru anna irukuan avan hostel thangi … Continue reading அம்மாவின் அந்தரங்கம் 1 read more

Read More
Good Read

Lesbian Longings

I knew my good friend, Mandy, from when we worked together in the same office. When she left her husband, I told her she could stay with my husband and I for a while. I didn’t tell her the real reason why I wanted her to stay at my house, though. I…

Read More
Good Read

Just a hug

It all started in such an innocent way. We meet each other on the street, so long since the last time, we approach for greetings, but you also hug me, and I return. A hug just a bit too tight, lasting a moment too long, and my kiss on the cheek falls…

Read More
Good Read

Bored

I’m Max 23 single live at home with my parents Amanda 45 and Ralph 49 and my sister Cybil 21 also single. I could say we’re rich and the greatest looking sexist people alive, but the truth is we’re average. Me and Cybil were home for Christmas and we…

Read More
Good Read

Your fantasy of her in the kitchen

You come home and open the door . A smell of paint is lingering in the air, still there from the decorating. But wait there is also something else , aromatic smells which can only come from the kitchen. She is already here. A part of your shitty day…

Read More
Good Read

Executive decision

Georgina was in her mid 30’s and in excellent shape for a MILF. She had a wonderful family and always considered herself a very fortunate woman—until recently. Her hubby, Edward, who is a Fortune 500 executive had been working late hours and even…

Read More
Back To Top